Ogłoszenia

OGŁOSZENIE  1.

Zapraszamy dostawców do składania ofert handlowych na rok 2017.

Dostawa i zakup dotyczy:

- środków czystości - srodki-czystosci

- rękawiczek jednorazowych - rekawiczki,

- mięsa, wędlin (dwa formularze) - mieso - wedlina

- jajek - jajka,

- nabiału - nabial,

-pieczywa - pieczywo-wyr-cukiernicze,

- mrożonek, ryb - mrozonki-ryby,

- art. ogólnospożywczych - ogolnospozywcze,

- warzyw, owoców - warzywa-owoce,

- usług pralniczych - pranie,

- pieluchomajtki - pieluchomajtki,

Specyfikacje dla wyżej wymienionych grup ( asortyment i szacunkowa ilość) do pobrania powyżej.

Prosimy o zapoznanie się z wzorami umów( w załączeniu )

Warunkiem niezbędnym celem realizacji zamówienia, jest ich podpisanie.

Prosimy o składanie ofert na dołączonych formularzach ( do wypełnienia białe pola, prosimy o wpisanie prawidłowych stawek podatku VAT!!, i nie zmienianie wzorów formularzy, ze względu na zawarte w nich formuły).

Wypełnione dokumenty wraz z danymi firmy prosimy o przesłanie drogą mailową na adres; obsluga@dpsradziwillowska.krakow.pl

Pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego tj.

Dom Pomocy Społecznej

ul. Radziwiłłowska 8

31-026 Kraków

do Kierownika Działu Żywienia i Obsługi P. Ewy Putor-Grochal

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (mail j. w) lub telefoniczny :

tel; 12; 422-99-56 wew. 203

Oferty prosimy składać do 5.12.2016r włącznie.

Kryterium wybory oferty – 100% cena.

Informacja o wyborze dostawcy będzie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Załączniki wzory umów :

wzor-umowy-mrozonki

wzor-umowy-pieczywo

wzor-umowy-jaja

wzor-umowy-rekawiczki

wzor-umowy-nabial

wzor-umowy-mieso-wedlina

wzor-umowy-srodki-czystosci

wzor-umowy-warzywa-owoce

wzor-umowy-pranie

wzor-umowy-ogolnospozywcze

OGŁOSZENIE  2.

Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek

Zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na: Dostawę pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul.Radziwiłłowska 8, 31-026 Kraków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert.

Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Warunki dostawy:

  • a) dostawa do Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul.Radziwiłłowska 8, /transportem na koszt Dostawcy/ ,

  • b) dostawa w ilościach i asortymencie wg zapotrzebowania zgłoszonego pisemnie lub telefonicznie przez Zamawiającego,

  • c) dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres realizacji umowy

  • d) zapłata za dostawę przelewem w terminie do 30 dnia od daty otrzymania faktury

  • e) dostawy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 12ºº,

2. Termin składania ofert:

Ofertę należy składać do 5.12.2016. r do godziny 11ºº w sekretariacie siedziby Zamawiającego na dziennik podawczy w opisanych kopertach w następujący sposób: „Oferta cenowa na dostawę pieluchomajtek , drogą elektroniczną na adres: dpsradziwillowska@wp.pl lub fax 12-422 90 56 wew. 210

3. Kryteria oceny ofert:

  • Cena brutto odpłatności DPS i mieszkańca za całość zamówienia – 60%.

  • Jakość – 40%

W celu oceny jakości prosimy o dostarczenie próbek pieluchomajtek.

Odpowiedź na zapytania oferentów

odpowiedzi-na-zapytania

Odpowiedź na zapytania ofertowe

odpowiedz-na-zapytania-ofertowe

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie zapytania ofertowego na dostawę pieluchomajtek dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8, 31-026 Kraków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku dokonano wyboru oferty. Postanowiono przyjąć ofertę firmy:

"CITONET-KRAKÓW" Spółka Akcyjna, ul.Gromadzka 52, 30-719 Kraków