Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony dpsradziwillowska.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 09/02/2012

Data pierwszej aktualizacji 18/09/2020

Data ostatniej aktualizacji: 16/03/2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- Niektóre zdjęcia nie posiadają podpisów;
- Niektóre zdjęcia nie posiadają tekstów alternatywnych;
 -Cześć informacji została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Powody wyłączenia

Zastosowany temat strony nie pozwala na zamieszczanie tekstu alternatywnego.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 16/03/2022

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: scazi s.c.

Na stronach naszej stronie  można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe skróty.

Informacje zwrotne.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Pityński, sekretariat@dpsradziwillowska.krakow.pl, tel (12)421-15-16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8 znajduje się w budynkach: ul. Radziwiłłowska 8 oraz ul. Ułanów 25.

Budynek przy ul. Radziwiłłowskiej 8 składa się z 4 kondygnacji. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla parkowania osoby niepełnosprawnej. Istnieje możliwość parkowania w oficynie budynku i swobodny wjazd osoby na wózku. Przed budynkiem jest znak poziomy informujący o możliwości zaparkowania na oznaczony czas karetki pogotowia. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne budynku posiada dwa stopnie. Biura znajdują się na parterze budynku. Na tablicy informacyjnej znajduje się informacja o umiejscowieniu pracowników. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek przy ul. Ułanów 25 składa się z 2 kondygnacji. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla parkowania osoby niepełnosprawnej. Istnieje możliwość parkowania w oficynie budynku i swobodny wjazd osoby na wózku. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Biura znajdują się na parterze budynku. Na tablicy informacyjnej znajduje się informacja o umiejscowieniu pracowników. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynkach DPS umożliwiony jest przewóz osób z trudnościami w poruszaniu się (winda).

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poszczególnych kondygnacjach.

Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku stosujemy oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille'a. Nie stosujemy oznaczeń kontrastowych,  druku powiększonym oraz  nie ma pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content