Procedura przyjęcia

Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej

Warunki przyjęcia określa procedura MOPS-1

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium.

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej –w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. a i b.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej.

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

3) Wnioskodawca może wraz z wnioskiem, przedłożyć dokumenty według wzorów stanowiących załączniki od 1 do 8 procedury.

Załączniki

1) Wzór oświadczenia o stanie majątkowym.

2) Wzór zaświadczenia o wysokości dochodu (z tytułu zatrudnienia).

3) Wzór zaświadczenia o wysokości dochodu (umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa zlecenia).

4) Wzór oświadczenia o wysokości dochodu (z tytułu zatrudnienia).

5) Wzór oświadczenia o wysokości dochodu (umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa zlecenia).

6) Wzór oświadczenia o wysokości dochodu jednorazowego/wysokości uzyskanego jednorazowego dochodu należnego za dany okres.

7) Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych).

8) Wzór oświadczenia o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Wniosek należy złożyć w filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwej według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

a) Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 430-45-46, e-mail: f1@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV Miasta Krakowa;

b) Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e-mail: f2@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa;

c) Filia nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257-00- 08, e-mail: f3@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa

oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

- od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

- od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej;

d) Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78, e-mail: f4@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa;

e) Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e-mail: f5@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa;

f) Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e-mail: f6@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa;

g) Filia nr 7 ul. Słowackiego 46, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e-mail: f7@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa

h) Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 659-21-60, e-mail: f8@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa oraz południowej części Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

- od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

- od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej;

i) Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 644-80-34, e-mail: f9@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI, XVII Miasta Krakowa.

2) Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Teatralne 24, tel.: 12 425-78-09, fax: 12 643-07-06, e-mail: db@mops.krakow.pl.”

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) W razie ustnego zgłoszenia podania o pomoc – protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy.

2) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt "załączniki" w razie nie przedłożenia ich wraz z wnioskiem.

4) Pisemna zgoda klienta lub jego przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

5) W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – zgoda opiekuna prawnego lub kuratora wraz z postanowieniem sądu o wyrażeniu zgody na skierowanie do domu pomocy społecznej.

6) W przypadku osób, o których mowa w art. 38 i 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). – postanowienie sądu o skierowaniu do domu pomocy społecznej bez zgody osoby ubiegającej się.

7) W przypadku osób pobierających zasiłek stały – decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz pisemną zgodę na potrącenie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w przypadku wyrażenia takiej zgody.

8) W przypadku osób pobierających rentę lub emeryturę - decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącenie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego w przypadku wyrażenia takiej zgody.

9) W przypadku kombatantów i innych osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (j.t. Dz. U. Z 2012 r. poz. 400 z późn. zm.) – zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 tej ustawy.

10) Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych.

11)Kwestionariusz ankiety oceniającej zasadność przyznania pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej.

12)W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie skierowania do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej opłatę za wyżej wymienione świadczenie.

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

1) Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn, zm.).

2) Art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 19 pkt 10, art. 54 ust. 1, 2, 2a, art. 55, art. 59 ust. 1-3, art. 61, art. 102, art. 106, art. 107, art. 109, art. 110 ust. 1 i 7 i 8, art. 112 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163).

3) Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712).

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823).

Informacje dodatkowe

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej "mieszkańcami domu". Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność,

intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu pomocy społecznej, wydawana jest decyzja o umieszczeniu w konkretnym Domu.

Skip to content